Terma Kepenggunaan

Terma-terma Perkhidmatan ini mengatur penggunaan laman web yang terletak di https://rencah.com dan sebarang perkhidmatan berkaitan yang disediakan oleh Rencah.

Dengan mengakses https://rencah.com, anda bersetuju untuk mematuhi Terma-terma Perkhidmatan ini dan mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berkenaan. Jika anda tidak bersetuju dengan Terma-terma Perkhidmatan ini, anda dilarang menggunakan atau mengakses laman web ini atau menggunakan sebarang perkhidmatan lain yang disediakan oleh Rencah.

Kami, Rencah, mempunyai hak untuk menilai dan mengubah sebarang Terma-terma Perkhidmatan ini menurut kebijaksanaan kami sendiri. Apabila kami melakukannya, kami akan mengemaskini halaman ini. Sebarang perubahan kepada Terma-terma Perkhidmatan ini akan berkuatkuasa segera dari tarikh publikasi.

Terma-terma Perkhidmatan ini terakhir dikemaskini pada 23 Disember 2022.

Had Penggunaan

Dengan menggunakan laman web ini, anda memberi jaminan bagi diri sendiri, pengguna anda, dan pihak lain yang anda wakili bahawa anda tidak akan:

memodifikasi, menyalin, menyediakan kerja turunan dari, menyahkod, atau membalik-engineer sebarang bahan dan perisian yang terkandung di laman web ini;

membuang sebarang tanda hak cipta atau tanda dagangan lain dari sebarang bahan dan perisian pada laman web ini;

memindahkan bahan kepada orang lain atau "cermin" bahan pada pelayan lain;

secara sengaja atau tidak sengaja menggunakan laman web ini atau sebarang perkhidmatan berkaitan dengan cara yang menyiksa atau mengganggu rangkaian kami atau sebarang perkhidmatan lain yang disediakan oleh Rencah;

menggunakan laman web ini atau perkhidmatan berkaitan untuk menghantar atau menerbitkan sebarang bahan yang menyiksa, tidak senonoh, sesat, penipuan, atau tidak sah;

menggunakan laman web ini atau perkhidmatan berkaitan dengan cara yang melanggar sebarang undang-undang atau peraturan yang berkenaan;

menggunakan laman web ini bersama dengan menghantar iklan tidak sah atau spam;

memungut, mengumpul, atau mengumpulkan data pengguna tanpa kebenaran pengguna; atau

menggunakan laman web ini atau perkhidmatan berkaitan dengan cara yang boleh melanggar privasi, hak kekayaan intelektual, atau hak lain pihak ketiga.

Harta Intelektual

Harta intelektual dalam bahan yang terkandung di laman web ini adalah milik Rencah dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan tanda dagang yang berkenaan. Kami memberi kebenaran kepada pengguna kami untuk memuat turun satu salinan bahan untuk kegunaan peribadi, tidak komersial dan bersifat sementara.

Ini merupakan pemberian kebenaran menggunakan harta intelektual kami, bukan pemindahan hak milik. Lesen ini akan terbatal secara automatik jika anda melanggar sebarang sekatan atau Terma-terma Perkhidmatan ini, dan boleh dibatalkan oleh Rencah pada bila-bila masa.

Kandungan Dihasilkan Pengguna

Anda masih merupakan pemilik harta intelektual ke atas kandungan yang anda hantar kepada kami untuk diterbitkan di laman web kami. Kami tidak akan pernah menuntut kepemilikan terhadap kandungan anda, tetapi kami mendapat lesen daripada anda untuk menggunakannya.

Apabila anda menggunakan laman web kami atau perkhidmatan berkaitan untuk menghantar, memuat naik, berkongsi, atau sebaliknya menghantar kandungan yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual, anda memberi kepada kami lesen yang tidak eksklusif, bebas royalti, boleh dipindahmilikkan, boleh disub-lesenkan, ke seluruh dunia untuk menggunakan, membagi, memodifikasi, menjalankan, menyalin, mempamerkan secara terbuka, menterjemah, atau mencipta kerja turunan lain daripada kandungan anda dengan cara yang sepadan dengan keutamaan privasi anda dan Dasar Privasi kami.

Lesen yang anda beri kepada kami boleh dibatalkan pada bila-bila masa dengan memadam kandungan atau akaun anda. Walau bagaimanapun, sejauhmana kami (atau rakan kami) telah menggunakan kandungan anda berkaitan dengan kandungan komersial atau berkaitan sponsor, lesen akan terus sehingga kandungan komersial atau pos tersebut telah dibatalkan oleh kami.

Anda memberi kebenaran kepada kami untuk menggunakan nama pengguna dan maklumat pengenal lain yang berkaitan dengan akaun anda dengan cara yang sepadan dengan keutamaan privasi anda, dan Dasar Privasi kami.

Liabiliti

Laman web kami dan bahan di laman web kami disediakan dengan dasar 'sebagaimana adanya'. Sejauh yang dibenarkan oleh undang-undang, Rencah tidak memberikan apa-apa jaminan, tersurat atau tersirat, dan dengan ini menafikan dan menyangkal semua jaminan lain termasuk, tanpa batasan, jaminan tersirat atau syarat-syarat kebolehjualan, kebolehpakai untuk tujuan tertentu, atau ketiadaan pelanggaran hak harta intelektual, atau sebarang pelanggaran hak lain.

Dalam apa-apa keadaan, Rencah atau pembekalnya tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian bersebab yang dialami atau ditanggung oleh anda atau mana-mana pihak ketiga yang timbul daripada penggunaan atau ketidakupayaan menggunakan laman web ini atau bahan di laman web ini, walaupun Rencah atau wakil yang diberi kuasa telah diberitahu, secara lisan atau secara bertulis, tentang kemungkinan kerosakan tersebut.

Dalam konteks perjanjian ini, "kerugian bersebab" termasuk sebarang kerugian bersebab, kerugian tidak langsung, kehilangan keuntungan yang sebenar atau dijangka, kehilangan manfaat, kehilangan pendapatan, kehilangan perniagaan, kehilangan kepuasan, kehilangan peluang, kehilangan simpanan, kehilangan reputasi, kehilangan penggunaan dan/atau kehilangan atau kerosakan data, sama ada di bawah undang-undang, kontrak, ekuiti, ganti rugi (termasuk kelalaian), pertanggungan, atau sebaliknya.

Oleh kerana sesetengah bidang kuasa tidak membenarkan sekatan terhadap jaminan tersirat, atau sekatan liabiliti untuk kerugian bersebab atau sampingan, sekatan-sekatan ini mungkin tidak terpakai kepada anda.

Kebenaran Bahan

Bahan yang muncul di laman web kami tidak komprehensif dan hanya untuk tujuan maklumat umum sahaja. Rencah tidak memberikan jaminan atau membuat sebarang pernyataan mengenai kebenaran, hasil yang mungkin, atau kebolehpercayaan penggunaan bahan di laman web ini, atau sebaliknya berkaitan dengan bahan-bahan tersebut atau di mana-mana sumber yang dilink ke laman web ini.

Pautan

Rencah tidak meninjau semua laman yang dipaut ke laman webnya dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan mana-mana laman yang dipaut tersebut. Kemasukan sebarang pautan tidak merujuk kepada pengesahan, kelulusan, atau kawalan oleh Rencah terhadap laman tersebut. Penggunaan mana-mana laman yang dipaut tersebut adalah atas risiko anda sendiri dan kami sangat menasihatkan anda melakukan siasatan sendiri mengenai kelayakan laman-laman pautan tersebut.

Hak untuk Menamatkan

Kami boleh menangguhkan atau menamatkan hak anda untuk menggunakan laman web kami dan menamatkan Terma-Terma Perkhidmatan ini serta-merta selepas memberi notis bertulis kepada anda mengenai sebarang pelanggaran terhadap Terma-Terma Perkhidmatan ini.

Pembatalan

Sebarang terma dari Terma-Terma Perkhidmatan ini yang sepenuhnya atau sebahagiannya tidak sah atau tidak boleh dilaksanakan akan dibatalkan sejauh mana ia tidak sah atau tidak boleh dilaksanakan. Kesahihan baki Terma-Terma Perkhidmatan ini tidak terjejas.

Undang-undang Yang Memerintah

Terma-Terma Perkhidmatan ini dikawal dan ditafsirkan menurut undang-undang Malaysia. Anda dengan relanya menyerahkan diri kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah di negeri atau lokasi tersebut.